Οροι και Προϋποθέσεις

Η υπηρεσία

 • Η Υπηρεσία παρέχεται μέσω πρόσβασης σε έναν Ενιαίο Εντοπιστή Πόρων (URL) ο οποίος ορίζεται από την Εταιρεία. Σε σχέση με αυτό, η Εταιρεία θα παράσχει στον Πελάτη Αδειοδοτημένα Κλειδιά για την πρόσβαση στην καθορισμένη διεύθυνση URL. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των Κλειδιών Αδειών Χρήσης και για όλες τις δραστηριότητες που προκύπτουν βάσει των Αδειών Χρήσης. Ο Πελάτης συμφωνεί να ειδοποιήσει Την Εταιρεία αμέσως για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση των Κλειδιών Αδειών Χρήσης ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας.
 • Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να εισαγάγει νέες λειτουργίες, λειτουργίες ή / και εφαρμογές στις Υπηρεσίες που έχουν τεθεί στη διάθεση του πελάτη, εφόσον έχουν εγγραφεί και ανανεώσει την AMC (ετήσια σύμβαση συντήρησης).
 • Η Novus Conceptus Ltd. προσφέρει μια πλήρως λειτουργική δωρεάν δοκιμαστική έκδοση 30 ημερών για να δοκιμάσετε το λογισμικό. Προσφέρουμε ακόμη δωρεάν εφαρμογή και εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου. Καθώς έχουμε μια προσέγγιση ‘δοκιμάστε πριν να αγοράσετε’, δεν προσφέρουμε επιστροφή χρημάτων για τα προϊόντα μας.
 • Η Εταιρεία δεν λαμβάνει αντίγραφα οποιωνδήποτε δεδομένων και πληροφοριών, είναι ευθύνη του Πελάτη να δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν αποτυχία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ή αποκατάστασης οποιωνδήποτε πληροφοριών ή διακοπών, καθυστέρησης ή αναστολής της πρόσβασης ή μη διαθεσιμότητας της Υπηρεσίας ή απώλειας τέτοιων πληροφοριών, δεδομένων ή μεταδόσεων. Το τμήμα τιμολόγησης θα συγκρίνει τις πληροφορίες που παρέχονται από εσάς στα δεδομένα παρακολούθησης που διατηρεί η Novus Conceptus Ltd.

Τεχνική υποστήριξη

 • Η Novus Conceptus Ltd. θα παρέχει στον Πελάτη, μέσω των εξουσιοδοτημένων επαφών του λογαριασμού του, τεχνική υποστήριξη σχετικά με τη δημιουργία και τη διαμόρφωση λογαριασμού πελατών, την πρόσβαση στις Υπηρεσίες και άλλα θέματα που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες. Μόνο οι εξουσιοδοτημένες επαφές λογαριασμού του πελάτη μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες, αλλαγές ή τεχνική υποστήριξη σύμφωνα με τη Συμφωνία.
 • Η Novus Conceptus Ltd. χρησιμοποιεί εμπορικά εύλογες προσπάθειες για να διατηρήσει έναν τυπικό χρόνο απόκρισης σε θέματα τεχνικής υποστήριξης. Αυτός ο χρόνος απόκρισης θα εξαρτηθεί από την πολυπλοκότητα του όγκου αιτήματος διερεύνησης και υποστήριξης. Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης αποδίδει την υψηλότερη προτεραιότητα στις ερωτήσεις πελατών που σχετίζονται με τη μη διαθεσιμότητα του διακομιστή. Ο εκτιμώμενος χρόνος απόκρισης δεν ισχύει για τις έρευνες που απαιτούν εκτεταμένη έρευνα και δοκιμές.
 • Η Τεχνική Υποστήριξη διατίθεται 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, online chat, instant messengers και τηλεφώνου.

Συντήρηση

 • Προγραμματισμένη Συντήρηση: Για να διασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση και ασφάλεια των Υπηρεσιών, η Novus Conceptus Ltd. θα εκτελεί τακτικά συντήρηση σε τακτική βάση. Αυτό μπορεί να απαιτεί την αναστολή συγκεκριμένων υπηρεσιών ή ακόμα και την πλήρη διακοπή της υπηρεσίας κατά την περίοδο συντήρησης. Η μη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας λόγω προγραμματισμένης συντήρησης θα αποκλειστεί από τους υπολογισμούς uptime για διαθεσιμότητα. Η Novus Conceptus Ltd. θα χρησιμοποιήσει εμπορικά εύλογες προσπάθειες για να σας ειδοποιήσει εκ των προτέρων για οποιαδήποτε προγραμματισμένη συντήρηση που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις υπηρεσίες σας.
 • Συντήρηση έκτακτης ανάγκης: Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Novus Conceptus Ltd. ενδέχεται να χρειαστεί να πραγματοποιήσει συντήρηση έκτακτης ανάγκης, όπως εγκατάσταση εγκατάστασης ασφαλείας ή αντικατάσταση υλικού. Η Novus Conceptus Ltd. δεν θα σας παράσχει προηγμένη ειδοποίηση σε περίπτωση συντήρησης έκτακτης ανάγκης. Η μη διαθεσιμότητα υπηρεσιών λόγω συντήρησης έκτακτης ανάγκης θα αποκλειστεί από τους υπολογισμούς του χρόνου λειτουργίας.
 • Η Τεχνική Υποστήριξη διατίθεται 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, online chat, instant messengers και τηλεφώνου.

Οροι πληρωμής

 • Όλες οι πληρωμές γίνονται εκ των προτέρων και καταβάλλονται σε € (EUR). Ή το ισοδύναμό της σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα αποδεκτό από την Εταιρεία ή σε άλλο λογαριασμό όπως η Εταιρεία μπορεί να κατευθύνει.
 • Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει εύλογες χρεώσεις υπερημερίας για τα ποσά που παραμένουν απλήρωτα σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν πραγματοποιήσει έγκαιρη και έγκαιρη πληρωμή εντός των οριζόμενων προθεσμιών.
 • Οι χρεώσεις δεν περιλαμβάνουν φόρους, τέλη ή άλλες κυβερνητικές εισφορές ή επιβαρύνσεις που ο Πελάτης θα εξακολουθήσει να είναι υπεύθυνος για όσο και αν αυτό επιβάλλεται.
 • Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί κατά καιρούς τη δική της τιμολογιακή διάρθρωση και τους όρους πληρωμής, υπό την προϋπόθεση ότι θα δοθεί στον Πελάτη ειδοποίηση τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών σχετικά με οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις.
 • Διενέξεις χρέωσης: Η Novus Conceptus Ltd θα πρέπει να λάβει ειδοποίηση για διαφορές χρέωσης εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία τιμολόγησης του λογαριασμού σας για τις υπηρεσίες ή θα θεωρηθεί ότι έχετε αποδεχθεί τέτοιες χρεώσεις.
 •  Πελάτης μπορεί να καταγγείλει τη συμφωνία σύμφωνα με την παρούσα, παρέχοντας γραπτώς στο τρίτο πρόσωπο τριάντα (30) ημέρες προειδοποίηση, στο πλαίσιο της ρήτρας “Όροι Εγγραφής” της παρούσας συμφωνίας.
 • Εάν η Εταιρεία εγκρίνει ψήφισμα ή τα δικαστήρια διατάξουν την εκκαθάριση της Εταιρείας με άλλο τρόπο εκτός από την ανασυγκρότηση ή τη συγχώνευση ή εάν διοριστεί ο δικαιούχος ή ο διαχειριστής για λογαριασμό του πιστωτή, Δικαιούται να τερματίσει τη ρύθμιση με άμεση ισχύ.
 • Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη συμφωνία με γραπτή προειδοποίηση τριάντα (30) ημερών.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – Εμπιστευτικότητα

Η Novus Conceptus Ltd δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητό σας και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων σας στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο ή / και αποδεκτή από τα πρότυπα του κλάδου. Δεν θα έχουμε πρόσβαση, θα δείτε ή θα αναθεωρήσουμε κανένα από τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι προσβάσιμα σε εμάς, εκτός εάν: Είτε εσείς ή μια κυβερνητική υπηρεσία ή ρυθμιστικός φορέας μας ζητά ειδικά να το πράξουμε. Όταν εκτελείτε συνήθεις εργασίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς, σάρωση ιών και κατάργηση ιών, ανεπιθύμητη αλληλογραφία και φιλτράρισμα περιεχομένου. Ή Εάν μια τέτοια πρόσβαση, προβολή ή αναθεώρηση είναι επείγουσα και απαραίτητη για την προστασία της προσωπικής ασφάλειας, εκτελέστε την αντιμετώπιση προβλημάτων, εκτελέστε διάφορα είδη δοκιμών απόδοσης, αποκαταστήστε τη λειτουργία των συστημάτων σε περίπτωση βλάβης του διακομιστή ή αποφύγετε μια αποτυχία διακομιστή, διακοπή λειτουργίας ή άλλες ζημιές. Σε καμία άλλη περίπτωση η Novus Conceptus Ltd. δεν θα αποκτήσει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα ή θα μοιραστεί τα εμπιστευτικά σας δεδομένα με τρίτους χωρίς την προηγούμενη άδειά σας, εκτός από το βαθμό που απαιτείται από το νόμο ή το κυβερνητικό ή ρυθμιστικό όργανο ή είναι απαραίτητο να καταστήσει τις υπηρεσίες μας σε εσάς. Όλοι οι υπάλληλοι της Novus Conceptus Ltd. έχουν υπογράψει με την Εταιρεία μια συμφωνία NDA (Non-Disclosure Agreement)

Διατήρηση δεδομένων

Ενώ ο λογαριασμός σας είναι ενεργός, η Novus Conceptus Ltd. διατηρεί τα δεδομένα σας. Η Novus Conceptus Ltd. δεν είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση οποιουδήποτε από τα δεδομένα σας μετά τον τερματισμό του λογαριασμού. Όλα τα δεδομένα διαγράφονται από τους διακομιστές μετά το τερματισμό του λογαριασμού σας και από τα αντίγραφα ασφαλείας κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης εναλλαγής εφεδρικών αντιγράφων. Η Novus Conceptus Ltd. δεν αποκαθιστά, παρέχει σε κανένα μέσο αποθήκευσης ή αποστέλλει δεδομένα σχετικά με τερματισμό λογαριασμών, εκτός εάν αναφέρεται ρητά σε μια προσαρμοσμένη συμφωνία παροχής υπηρεσιών.

Ευθύνες του πελάτη

 • Για να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες της Novus Conceptus Ltd., πρέπει να παρέχετε στο ελάχιστο.
 • Μια σύνδεση στο διαδίκτυο με επαρκή εύρος ζώνης και ποιότητα για να επιτρέπει την περιήγηση χωρίς προβλήματα, τη μεταφόρτωση και τη λήψη δεδομένων.
 • Χρησιμοποιείτε μόνο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο που συνιστάται από τη Novus Conceptus Ltd.
 • Παρέχετε στο Novus Conceptus Ltd το δικαίωμα να συμπεριλάβετε την επωνυμία ή το όνομα της εταιρείας σας ως πελάτη στις διάφορες ιστοσελίδες της Novus Conceptus Ltd και σε άλλα διαφημιστικά και διαφημιστικά υλικά. Σε περίπτωση που συμπεριλαμβάνεται το όνομα της εταιρείας σας ή το όνομα της ιδιοκτησίας σας και θέλετε να απαλειφθεί η λίστα, πρέπει να υποβάλετε γραπτό αίτημα. Σε 30 ημέρες, η Novus Conceptus Ltd. θα αφαιρέσει το όνομα της εταιρείας σας από τους ιστότοπους και θα παύσει να περιέχει το όνομα στα άλλα διαφημιστικά και διαφημιστικά υλικά της Novus Conceptus Ltd.

Περιορισμοί Ευθύνης

 • Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία ούτε οι πωλητές και οι πάροχοι υπηρεσιών της δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση ή αποτυχία ή διακοπή της Υπηρεσίας που απορρέει άμεσα ή έμμεσα από πράξεις φύσης, δυνάμεων ή αιτιών πέρα από τον εύλογο έλεγχο της, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, , Τηλεπικοινωνίες ή οποιαδήποτε άλλη αποτυχία εξοπλισμού, αποτυχίες ηλεκτρικής ενέργειας, απεργίες, εργασιακές διαμάχες, ταραχές, εξεγέρσεις, αστικές διαταραχές, έλλειψη εργασίας ή υλικών, πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες, εκρήξεις, πράξεις του Θεού, πόλεμος, κυβερνητικές ενέργειες, Ή αλλοδαπά δικαστήρια ή μη εκτέλεση τρίτων. Εάν οποιοδήποτε τέτοιο συμβάν θα συνεχιστεί για περίοδο ενενήντα (90) ημερών, οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να τερματίσει τις ρυθμίσεις του παρόντος χωρίς ευθύνη του άλλου μέρους, κατόπιν γραπτής ειδοποίησης προς το άλλο μέρος. Στην περίπτωση αυτή, ο Πελάτης θα καταβάλει στην Εταιρεία εύλογο ποσό σε σχέση με την Υπηρεσία που παρέχεται στον Πελάτη πριν από τη λήξη του.
 • Και τα δύο μέρη δεν ευθύνονται για οποιεσδήποτε έμμεσες, τιμωρητικές, παραδειγματικές, επακόλουθες, ειδικές και παρεπόμενες ζημιές, συμπεριλαμβανομένων των απωλεσθέντων κερδών, που υπέστη ο αντισυμβαλλόμενος για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένης της αδικοπραξίας, αμέλειας ή παραβίασης της σύμβασης).
 • Ο Πελάτης συμφωνεί να αποζημιώσει και να σώσει την Εταιρεία αβλαβή έναντι όλων των ζημιών, των ζημιών, των εξόδων, των υποχρεώσεων, των αξιώσεων και των εξόδων (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων νομικών εξόδων) που απορρέουν από ή σχετίζονται με οποιεσδήποτε αξιώσεις, Της χρήσης της Υπηρεσίας από τον Πελάτη.
 • Η εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη για τις υπερβολικές κρατήσεις και είναι ευθύνη του Πελάτη να διαχειρίζεται προσεκτικά τον Απογραφή του

Γενικά

 • Εάν οποιοσδήποτε όρος εν προκειμένω θεωρηθεί ότι είναι εν όλω ή εν μέρει παράνομος ή μη εκτελεστής σύμφωνα με κανόνα δικαίου, οι όροι αυτοί πρέπει να ερμηνεύονται ώστε να επηρεάζουν τις προθέσεις των μερών και οι υπόλοιπες διατάξεις θα παραμείνουν σε ισχύ.
 • Ο Πελάτης συμφωνεί ότι η Εταιρεία μπορεί να αναγνωρίσει τον Πελάτη ως έναν από τους πελάτες του στα διαφημιστικά μέσα και τη βιβλιογραφία του και να γνωστοποιήσει σε υφιστάμενους και μελλοντικούς πελάτες και επενδυτές ότι ο Πελάτης είναι συνδρομητής και χρήστης των προϊόντων και των υπηρεσιών της Εταιρείας.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

 • Η παρούσα συμφωνία θα ερμηνεύεται και θα εκτελείται σύμφωνα με τους νόμους της πόλης Blagoevgrad, Βουλγαρία.

Συμφωνείτε ότι δεν θα και δεν θα επιτρέπετε σε τρίτα μέρη να, χρησιμοποιούν τις Yπηρεσίες της Novus Conceptus για άλλους σκοπούς από αυτούς που έχουν συμφωνηθεί στο Συμφωνητικό Κεντρικού Λογαριασμού και:

 • Δεν θα στέλνετε αυθαίρετα διαφημιστικά email στους επισκέπτες
 • Δεν θα κάνετε ψευδείς δηλώσεις, περιλαμβανομένης απόκρυψης της ταυτότητάς σας
 • Δεν θα ανεβάζετε ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλου είδους κακόβουλο κώδικα
 • Δεν θα τροποποιείτε, απενεργοποιείτε ή παρακάμπτετε τυχόν διαδικασίες που εφαρμόζονται στα συστήματα της Novus Conceptus.
 • Δεν θα καταστρέφετε, απενεργοποιείτε, βλάπτετε ή/και επιβαρύνετε τα συστήματα της Novus Conceptus
 • Δεν θα προβαίνει σε αποσυμπίληση του λογισμικού οποιωνδήποτε λειτουργιών της Novus Conceptus
 • Δεν θα αντιγράφετε ή χρησιμοποιείτε αλλού τα εμπορικά σήματα της Novus Conceptus αν δεν έχει συμφωνηθεί ρητά με την Novus Conceptus
 • Δεν θα αποκαλύπτετε, κοινοποιείτε ή επαναπωλείτε οποιαδήποτε στοιχεία σύνδεσης
 • Δεν θα παρέχετε πρόσβαση σε τρίτα μέρη στα συστήματα της Novus Conceptus για εμπορικούς ή οποιουσδήποτε άλλους λόγους χωρίς τη ρητή, έγγραφη συμφωνία της Novus Conceptus
 • Δεν θα χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες της Novus Conceptus παραβιάζοντας το εφαρμοστέο δίκαιο, περιλαμβανομένων των έννομων δικαιωμάτων άλλων. Εδώ περιλαμβάνεται και η φόρτωση περιεχομένου που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών.

Τυχόν απώλεια ή κατάχρηση στοιχείων σύνδεσης θα πρέπει να αναφέρεται άμεσα στο info@novusconceptus.com.