Τουρισμός και εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομία

3

Ο τουρισμός, μαζί με τις εξαγωγές αγαθών, αναμένεται να είναι οι βασικοί
τομείς που θα συμβάλουν στην ανάκαμψη και ανάπτυξη της ελληνικής
οικονομίας στα επόμενα χρόνια, με συμβολή στην προσέλκυση επενδύσεων,
στην ανάκαμψη και των άλλων κλάδων της οικονομίας και στην αύξηση της
απασχόλησης.

Ο τουρισμός ήδη συμβάλλει αποφασιστικά προς την κατεύθυνση
αυτή αφού σημείωσε εντυπωσιακή ανάκαμψη το 2013, ένα χρόνο νωρίτερα
από την συνολική οικονομία, και συνέβαλε αποφασιστικά στη διακοπή της
κατακόρυφης πτωτικής πορείας της ελληνικής οικονομίας στην περίοδο 2008-
2013.

Στη συνέχεια σημείωσε εντυπωσιακές επιδόσεις το 2014 και το 2015. Αρνητικός παράγων στην ανάπτυξη του τουρισμού και της οικονομίας γενικότερα
παραμένει η υπέρμετρη φορολογική επιβάρυνση τόσο από τους έμμεσους
όσο και από τους άμεσους φόρους.

Τα σημαντικά κέρδη ανταγωνιστικότητας
για τον ελληνικό τουρισμό που προκύπτουν από τη εσωτερική υποτίμηση
αντισταθμίζονται σε σημαντικό βαθμό από την υπέρμετρη φορολογική
επιβάρυνση.

Σύμφωνα με υπολογισμούς του SETE Intelligence, οι πρόσθετες
φορολογικές επιβαρύνσεις του τελευταίου 12μηνου έχουν επιφέρει απώλεια
ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος μεγαλύτερη του 10%,
εξανεμίζοντας ουσιαστικά το 50% της ανάκτησης της ανταγωνιστικότητας της
χώρας, που επιτεύχθηκε από την αρχή εφαρμογής των μνημονίων με την
πολύ επίπονη κοινωνικά και οικονομικά εσωτερική υποτίμηση.

Kατηγορίες

Διαβάστε άλλα άρθρα μας: